Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Go Barneveld.nl besteedt aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenaomen gegevens, kan Go Barneveld.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Go Barneveld.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Go Barneveld.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om Go Barneveld.nl te kunnen raadplegen.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Go Barneveld.nl. Go Barneveld.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Go Barneveld.nl verwijdert of bewerkt beoordelingen met schuttingwoorden, scheldwoorden en andere onwelvoeglijke taal. Go Barneveld.nl behoudt zich het recht voor beoordelingen zonder overleg te verwijderen of te bewerken.

Op deze site kunt u links aan treffen naar andere websites. Go Barneveld.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Leest u hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Go Barneveld.nl.

Go Barneveld.nl garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.